บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
บริการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
สำนักงานบัญชีนนทบุรีึ เป็นหนึ่งการบัญชี สำนักงานบัญชี มาตรฐาน
รับทำบัญชี ทั้งในเขตนนทบุรี และ ทั่วราชอาณาจักร
โทรปรึกษาเราฟรีวันนี้ 081-809-3613, 085-807-1356

หน้าแรก | งานรับทำบัญชี | งานตรวจสอบบัญชี | งานจดทะเบียนบริษัท | ติดต่อสำนักงานบัญชี | Sitemap
โทรด่วน 081-809-3613, 085-807-1356
 
ลิ้งค์ข้อมูลด้านบัญชี
ตรวจค้านข้อมูลธุรกิจ
ข้อมูลบัญชีที่ใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
ปฏิทิน TA
คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร
คำถามที่พบบ่อยด้านบัญชี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร
 


บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท

สำนักงานบัญชี เป็นหนึ่งการบัญชี (A1Accounting) และ บริษัท เอวัน ออดิต จำกัด (A1 Audit Co.,Ltd.) จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2546 เป็นสำนักงานบัญชีนนทบุรี บริการรับทำบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี และ ทั่วราชอาณาจักร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ความรู้และความชำนาญด้านระบบบัญชีและภาษีโดยตรง เพื่อให้บริการ และคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME)  ที่ต้องการให้การดูแลการ ทำบัญชีและภาษีอากรของกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรกำหนด
   
ทางทีมงาน เป็นหนึ่งการบัญชี ตระหนักดีว่าการดูแลระบบบัญชี และภาษีอากร รวมถึงระบบการบริหารงานต่างๆโดยบุคคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และ ความชำนาญ รวมถึงความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปอย่างถูกต้อง โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริการที่แน่นอน และเหมาะสมสำหรับขนาดของแต่ละกิจการ ท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถาม รายละเอียดบริการ ได้ตลอดเวลาทำการที่ 085-807-1356, 081 809-3613 ทีมงานของเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาแด่ทุกท่าน

ขอบข่ายงานบัญชี ขอบข่ายงานจากสำนักงานบัญชี สำนักงานบัญชีบางบัวทอง นนทบุรี เป็นหนึ่งการบัญชี

งานรับทำบัญชี หรือ จัดทำบัญชี
 
 • รับทำบัญชีตามเอกสารด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด
 
 • จัดทำสมุดบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญชีและสรรพากรกำหนด
 
 • จัดทำแบบและคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน เช่น ภงด.1, 3, และ 53 เพื่อนำส่งกรมสรรพากร พร้อมทั้งคำนวณเงินประกันสังคมและจัดทำแบบ เพื่อยื่นต่อประกันสังคมทุกเดือน
 
 • ปิดบัญชีรายปี/รายเดือน พร้อม Updated งบการเงินรายเดือนให้ทุกเดือนเพื่อการวางแผนภาษีได้ทันท่วงที
 
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่ ทะเบียนลูกหนี้, เจ้าหนี้, ทะเบียนทรัพย์สิน, งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 
 • จัดทำงบการเงินประจำปี และรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติตรวจสอบก่อนลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน
 

งานตรวจสอบบัญชี
 
 • ตรวจสอบบัญชี - งบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน
 
 • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี
 
 • บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำยื่นส่งกระทรวงพาณิชย์
 

งานจดทะเบียนบริษัท
 
 • จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ
 
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท, เพิ่มทุน, ลดทุน ฯลฯ
 
 • จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน-บริษัท และชำระบัญชี
 

ติดต่อสำนักงานบัญชี
โทรด่วนหาเราวันนี้ ที่

สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
300/55 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Tel: 085-807-1356 , 081-809-3613

Email: a1audit@yahoo.com


 

หน้าแรก | งานรับทำบัญชี | งานตรวจสอบบัญชี | งานจดทะเบียนบริษัท | ติดต่อสำนักงานบัญชี

A1 Accounting and A1 Audit Co.,Ltd.
300/55 Bangkruay-Sainoi Rd.,T.Bangrakpattana, Bangbuathong Nonthaburi 11110
300/55 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110