บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญช จดทะเบียนบริษัท
สำนักงานบัญชี เป็นหนึ่งการบัญชี สำนักงานบัญชี มาตรฐาน
โทรปรึกษาเราฟรีวันนี้ 081-809-3613, 085-807-1356

หน้าแรก | งานรับทำบัญชี | งานตรวจสอบบัญชี | งานจดทะเบียนบริษัท | ติดต่อสำนักงานบัญชี | Sitemap
โทรด่วน 085-807-1356
 
ลิ้งค์ข้อมูลด้านบัญชี
ตรวจค้านข้อมูลธุรกิจ
ข้อมูลบัญชีที่ใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
ปฏิทิน TA
คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร
คำถามที่พบบ่อยด้านบัญชี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร
 

หน้าหลัก > จดทะเ่บียนบริษัท
รับจดทะเบียนบริษัท

งานจดทะเบียนบริษัท และหรือ จดปิดบริษัท
ในกรณีที่บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วน ได้ตกลงที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการใด ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่น หรือในกรณีที่ประสงค์จะเลิกกิจการ จำเป็นต้องดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการนั้น ๆ หรือจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี ณ สำนักงานทะเบียนที่บริษัทฯ หรือนิติบุคคลนั้น ๆ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

ทั้งนี้การจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติม จะต้องดำเนินการตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการได้กำหนดไว้

ขอบข่ายงานบัญชี ขอบข่ายงานจดทะเบียนบริษัท

งานจดทะเีบียนบริษัท
 
  • จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ
 
  • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท, เพิ่มทุน, ลดทุน ฯลฯ
 
  • จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน-บริษัท และชำระบัญชี
 
  • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล, นิติบุคคล
 
  • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเิพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 
  • แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร
 
  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง, ลูกจ้าง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
 
  • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 

ติดต่อสำนักงานบัญชี
โทรด่วนหาเราวันนี้ ที่

สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
300/55 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Tel: 085-807-1356 , 081-809-3613

Email: a1audit@yahoo.com


 

หน้าแรก | งานรับทำบัญชี | งานตรวจสอบบัญชี | งานจดทะเบียนบริษัท | ติดต่อสำนักงานบัญชี

A1 Accounting and A1 Audit Co.,Ltd.
300/55 Bangkruay-Sainoi Rd.,T.Bangrakpattana, Bangbuathong Nonthaburi 11110
300/55 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110