บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
บริการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
สำนักงานบัญชีนนทบุรีึ เป็นหนึ่งการบัญชี สำนักงานบัญชี มาตรฐาน
รับทำบัญชี ทั้งในเขตนนทบุรี และ ทั่วราชอาณาจักร
โทรปรึกษาเราฟรีวันนี้ 081-809-3613, 085-807-1356

หน้าแรก | งานรับทำบัญชี | งานตรวจสอบบัญชี | งานจดทะเบียนบริษัท | ติดต่อสำนักงานบัญชี | Sitemap
โทรด่วน 085-807-1356
 
ลิ้งค์ข้อมูลด้านบัญชี
ตรวจค้านข้อมูลธุรกิจ
ข้อมูลบัญชีที่ใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
ปฏิทิน TA
คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร
คำถามที่พบบ่อยด้านบัญชี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร
 

หน้าหลัก > งานรับทำบัญชี
งานด้านรับทำบัญชี

วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี
เพื่อทำการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตาม พรบ.การบัญชี ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฏากร และนำส่งภาษีให้ถูกต้อง
และทันเวลา เพื่อให้ได้งบการเงินที่น่าเชื่อถือ ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกสรรพากรตรวจสอบ

ขอบข่ายงานบัญชี ขอบข่ายงานจัดทำบัญชี

งานรับทำบัญชี หรือ จัดทำบัญชี
 
 • รับทำบัญชีตามเอกสารด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด
 
 • จัดทำสมุดบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญชีและสรรพากรกำหนด
 
 • จัดทำแบบและคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน เช่น ภงด.1, 3, และ 53 เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
  พร้อมทั้งคำนวณเงินประกันสังคมและจัดทำแบบ เพื่อยื่นต่อประกันสังคมทุกเดือน
 
 • ปิดบัญชีรายปี/รายเดือน พร้อม Updated งบการเงินรายเดือนให้ทุกเดือนเพื่อการวางแผนภาษี
  ได้ทันท่วงที
 
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่ ทะเบียนลูกหนี้, เจ้าหนี้, ทะเบียนทรัพย์สิน,
  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 
 • จัดทำงบการเงินประจำปี และรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติตรวจสอบก่อนลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน
 
 • จัดเตรียม และยื่นแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)
 
 • จัดเตรียม และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) พร้อมยื่นแบบนำส่งต่อกรมสรรพากร
 
 • จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)   พร้อมนำยื่นพร้อมงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย
 
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย คำนวณและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30)
 
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภงด. 90, ภงด. 91, ภงด. 94 และ อื่นๆ
 

ติดต่อสำนักงานบัญชี
โทรด่วนหาเราวันนี้ ที่

สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
300/55 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Tel: 085-807-1356 , 081-809-3613

Email: a1audit@yahoo.com


 

หน้าแรก | งานรับทำบัญชี | งานตรวจสอบบัญชี | งานจดทะเบียนบริษัท | ติดต่อสำนักงานบัญชี

A1 Accounting and A1 Audit Co.,Ltd.
300/55 Bangkruay-Sainoi Rd.,T.Bangrakpattana, Bangbuathong Nonthaburi 11110
300/55 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110